Yenilikler ve Son Düzenlemeler

UPT ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Bu metin, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (“UPT”) olarak sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz; Şirketimiz ve/veya şubeleri tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları; Kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz; aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

 • • Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,
 • • Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
 • • Risk analizi yapılması,
 • • Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • • TCMB, MASAK, GİB ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • • Tüm faaliyetlerimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve burada sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla hukuka uygun yürütülmesi amacıyla,

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

 • • Şirketimiz faaliyet alanı içerisinde sağladığımız, aracılık ettiğimiz, ödeme hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve sorumluluklarımızı ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
 • • Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • • Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
 • • Şirket demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini
 • • Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin icrası
 • • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi
 • • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • • Sosyal sorumluluk veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması veya icrası
 • • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • • İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı veya görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • • İş faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması veya icrası
 • • Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya icrası
 • • Şirketin hedefleri doğrultusunda projelerin planlanması veya icrası
 • • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • • Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;

 • • Hukuk işlerinin takibi,
 • • Talep ve şikâyetlerinin takibi amacıyla

Açık rızanın varlığı halinde;

 • • Şirketimizin sunduğu, aracılık ettiği ürün ve hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
 • • Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • • Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • • Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya icrası,
 • • Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 • • Şirketin içerisinde bulunduğu grup şirketleri ile birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • • Şirketin içerisinde bulunduğu grup şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin pazarlama aktivitelerin planlanması ve icrası

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi; Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de bir veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, şube ve UPT genel müdürlük personeli, internet sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz ve diğer telefon kanallarımız, sözleşmeler, SMS, elektronik posta, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetler aldığı taraflar vasıtasıyla, medya, sosyal medya hesaplarımız, kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde benzeri kurum ve kuruluşların veri tabanları, çerezler ve benzeri takip teknolojileri, ticaret odası ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler aracılığıyla, fiziksel mekan güvenliği uygulamaları sebebiyle şube ve UPT genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerinin kaydedimesi yöntemiyle, muhabir/muhatap bankalar, müşteri görüşmeleri, üye işyerleri ve POS'ları, SGK kayıtları, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar yasal mevzuat sınırları içerisinde Şirketimiz ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarıyla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi vb.) ve SWIFT gibi uluslararası para transferi aracılığı ile Şirketimize yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

6698 sayılı Kanun’un;

 • • 5/1 ve 6/2 maddeleri uyarınca açık rızanızın olması,
 • • 5/2-a maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • • 5/2-b maddesinde belirtilen fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • • 5/2-c maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • • 5/2-ç maddesinde belirtilen Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • • 5/2-d maddesinde belirtilen Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • • 5/2-e maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • • 5/2-f maddesi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Kişisel verilerinize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; UPT’nin yurt içi ve yurt dışındaki iş ve çalışma ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklarine, alt yapı hizmet sağlayıcılarına, bulut bilişim sistemleri sağlayıcılarına ve yargı mercileri ile benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, muhabir bankalara aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız; Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda UPT talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

UPT tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amac uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • • Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği;

Yazılı olarak, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin “Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli / İSTANBUL” adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı www.upt.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı www.upt@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, UPT tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, UPT’nin kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan ederiz. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.


Tüm Duyurular